top_banner

Materiallar

Bristle materialyny saýlamak

 

* Sintetiki/ Neýlon(Zalym erkin / Wegan)

Adatça neýlondan ýa-da beýleki sintetiki süýümlerden adam tarapyndan ýasalan gabyklar.Tebigy çotgalardan tapawutlylykda, sintetiki makiýaup çotgalarynda kesikul ýok, bu bolsa düýbüni we gizleýjisi ýaly suwuk ýa-da krem ​​önümleri bilen ulanmagy ajaýyp edýär, sebäbi makiýaupy duzak etmeýärler.

Sintetiki gabyklar biri-birine çekilýär, olary takyk ulanmak üçin ajaýyp edýär.Allergiýa, düwürtik ýa-da duýgurlyga ýykgyn edýän bolsaňyz, sintetiki çotgalar problema döretmeli däldir (elbetde olary arassa saklasaňyz).

 

* Tebigat saçlary

Tejribe tebigy makiýaup çotgalary bilen ajaýyp bolýar, sebäbi olar gaty çydamly we hakykatdanam näçe köp ulansaňyz has gowulaşýar.Poroşok önümleri barada aýdylanda, tebigy makiýaup çotgalary iň gowy saýlawyňyzdyr.Bronzerlerden göz gabaklaryna çenli we islendik aralykdaky poroşok bilen ajaýyp işleýär, sebäbi dokumasy köp, şonuň üçin has gowy programma alarsyňyz.

Tebigy saç gabyklary erkin hereket edýär, bu diňe bir süpürişde ýeterlik önüm almaga däl-de, owadan garyşdyrmaga mümkinçilik berýär.

Makiýaup çotgasy süýümi

 

Ferrule saýlamak

 

* Alýumin ferruly

Alýumin ferrulary iň köp görülýän materialdyr we hilini kesgitleýän esasy faktorlar gaýtadan işlemek tehnologiýasy we galyňlygydyr.
Ferrulyň ululygyna görä, galyňlygy 0,3-0,5 mm bolan alýumin ferruly üçin ulanýarys.Köp proseduralardan we berk gözden geçirilenden soň ulanmaga rugsat berilýär.

 

* Mis ferruly

Alýumin ferrulary bilen deňeşdirilende, mis ferrullar has ýalpyldawuk we gaty bolýar, ýöne has gymmat.

Olar esasan lýuks we professional makiýaup çotgalary üçin ulanylýar.

* Plastmassaferrule

 

Turbany saýlamak

Makiýaup çotgasy tutawajy, marka nyşany we maksat ýa-da ululyk ýaly beýleki maglumatlary çap edip boljak ýerdir.

Siziň islegiňiz üçin köp sanly hususy galyplarymyz bar.

Hususlaşdyrmak hem gowy garşylanýar.

 
* Agaç/ BAMBOO

Agaç tutawaçlar iň köp ulanylýan tutawaç materiallarydyr.Agaçlaryň esasy görnüşlerine gaýa, bambuk we kül degişlidir.Makiýaup çotgalarynyň tutawaçlaryny dürli materialda we reňkde düzüp bilersiňiz.

 

* Metal

Alýumin materiallaryny köplenç metal tutawaçlar, aňsat işlemek we ýalpyldawuk ulanmak üçin ulanýarys.

 

* Plastiki / akril

Käbir ýörite şekilli tutawaçlarda köplenç ulanylýan akril tutawaçlar.

OEM makiýaup çotgasynyň reňkleri